પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ
online-software
મુખપૃષ્ઠઅગત્યના ઓનલાઇન સોફટવેર

અગત્યના ઓનલાઇન સોફટવેર

સોફટવેરનું નામ :- ગુજરાત રુરલ એકાઉન્ટિંગ મેનેજમેન્ટ

URL:- http://www.gram.gujarat.gov.in