પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ

પંચાયત વિભાગની શાખાઓની માહિતી

મુખપૃષ્ઠ શાખાઓની માહિતી

પી-શાખાના વિષયો

  • નિરીક્ષકશ્રી, સ્થાનિક ભંડોળ હિસાબનાં જિલ્લા /તાલુકા અને ગ્રામ પંચાયતોનાં અહેવાલ રજુ કરી તેનાં વિગતવાર ખુલાસા પંચાયતી રાજ સમિતિને મોકલવા
  • જાહેર હિસાબ સમિતિ અને પંચાયતી રાજ સમિતિની બેઠકોની કાર્યવાહી
  • રોસ્ટર રજિસ્ટરોની ચકાસણીની કામગીરી
  • સીએજીનાં વિનિયોગી, આર્થિક ક્ષેત્ર સામાજિક ક્ષેત્ર તથા મહેસુલ પ્રાપ્તિ તેમજ સ્થાનિક સંસ્થાઓના અહેવાલોની કામગીરી
  • ખાતરી સમિતિ સહિત અન્ય સમિતિઓની કામગીરી
  • વિધાનસભાની કાર્યવાહીની સંકલનની કામગીરી