પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ


મુખપૃષ્ઠમાહિતી મેળવવાનો અધિકાર

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

માહિતીનો અધિકાર અધિનિયમ-૨૦૦૫ ની જોગવાઇઓના ચુસ્ત અમલીકરણ બાબત​. (462 KB)
માહિતીનો અધિકાર અધિનિયમ-૨૦૦૫ પંચાયત ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ (પ્રોપર) ના મદદનીશ જાહેર માહિતી અધિકારી (APIO) જાહેર માહિતી અધિકારી (APO) તથા અપીલ સત્તાધિકારી (Appellate Authority) ની નિયુકિત બાબત. (461 KB)
માહિતી મેળવવાનો અધિકારના કાયદા હેઠળ પી.આઇ.ઓ./ એ.પી.આઇ.ઓ અધિકારીશ્રીઓની માહિતી (વિકાસ કમિશ્નર કચેરી)
ક્રમવિગત હોદો
નાયબ વિકાસ કમિશ્નરશ્રીપ્રથમ એપેલેટ ઓથોરીટી
સબંધિત મદદનીશ વિકાસ કમિશ્નરશ્રી / મુખ્ય હિસાબી અધિકારીશ્રીજાહેર માહિતી અધિકારી
સબંધિત ચીટનીશશ્રી / હિસાબી અધિકારીશ્રી (વર્ગ-૧ અને ૨) સ્પે. ઓડીટર(સર્વોદય)મદદનીશ જાહેર માહિતી અધિકારી
ક્રમ​વિગત​ડાઉનલોડ​
સંગઠનની વિગતો કાર્યો અને ફરજો (332 KB)
અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તા અને ફરજો (656 KB)
નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયામાં અનુસરવામાં આવતી કાર્યપદ્ધતિ (380 KB)
કાર્યો કરવા માટે નકકી કરેલા ધોરણો (356 KB)
કાર્યો કરવા માટે કર્મચારીઓ ધ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા નિયમો, વિનિમયો, સૂચનાઓ, નિયમસંગ્રહ અને દફતરો (217 KB)
નિભાવવામાં આવતા દસ્તાવેજોની વિગત દર્શાવતું પત્રક (215 KB)
તંત્રના ભાગ તરીકે રબચાયેલ બોર્ડ, પરિષદ, સમિતિઓ અને અન્ય સંસ્થાઓનું પત્રક (352 KB)
અધિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રીઓની માહિતી પુસ્તિકા (ડિરેકટરી) (468 KB)
અધિકારી અને કર્મચારીઓને મળતું માસિક મહેનતાણું (471 KB)
૧૦વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ના અંદાજપત્રની વિગતો (643 KB)
૧૧સહાયકી કાર્યક્રમના અમલ અંગેની માહિતી (211 KB)
૧૨આપેલ રાહતો, પરમિટો કે અધિકૃતિ મેળવનારની વિગતો (208 KB)
૧૩વિજાણુરૂપે ઉપલબ્ધ વિવિધ યોજનાઓની માહિતી (250 KB)
૧૪માહિતી મેળવવા માટે નાગરિકોને ઉપલબ્ધ સવલતોન વિગતો (238 KB)
૧૫જુદી જુદી સરકારી ઓથોરીટી માટે મદદનીશ માહિતી અધિકારી, માહિતી અધિકારી અને એપલેટ ઓથોરીટીની વિગત દર્શાવતું પત્રક (649KB)
૧૬અન્ય ઉપયોગી માહિતી (347 KB)