પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ
ફોટો ગેલેરી
મુખપૃષ્ઠફોટો ગેલેરી

ફોટો ગેલેરી


No Albums Available !
અ.ન.યોજનાઓ
૧.ઇ-ગ્રામ વિશ્‍વગ્રામ યોજના
૨.ગ્રામસભા
૩.પંચાયતોનું સુદ્રઢીકરણ
૪.પંચવટી યોજના
૫.સમરસ ગ્રામ યોજના
૬.સરદાર આવાસ યોજના
૭.તાલીમ અને આયોજન
૮.તીર્થગ્રામ યોજના


અ.ન.જીલ્લાનું નામ
૧.અમદાવાદ
૨.અમરેલી
૩.આણંદ
૪.બનાસકાંઠા (પાલનપુર)
૫.દાહોદ
૬.ડાંગ(આહવા)
૭.ગાંધીનગર
૮.જુનાગઢ
૯.પાટણ
૧૦.રાજકોટ
૧૧.સાબરકાંઠા
૧૨.સુરત
૧૩.ભરૂચ
૧૪.ભાવનગર
૧૫.જામનગર
૧૬.કચ્છ
૧૭.મેહસાણા
૧૮.ખેડા
૧૯.નર્મદા
૨૦.નવસારી
૨૧.પંચમહાલ
૨૨.પોરબંદર
૨૩.સુરેન્દ્રનગર
૨૪.તાપી
૨૫.વડોદરા
૨૬.વલસાડ
૨૭.અરવલ્લી
૨૮.બોટાદ
૨૯.છોટાઉદેપુર
૩૦.દેવભૂમિ દ્વારકા
૩૧.ગીર સોમનાથ
૩૨.મહીસાગર
૩૩.મોરબી