પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ
ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ
મુખપૃષ્ઠ | જિલ્‍લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ

પ્રોવીઝનલ મેરીટયાદીમાં સમાવિષ્‍ટ ઉમેદવારોના પ્રમાણપત્ર ચકાસણી અંગેની અગત્‍યની જાહેરાત