પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ

જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતી

મુખપૃષ્ઠ | જિલ્‍લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ

જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ ધ્વારા લેવાયેલ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના પ્રોવીઝનલ મેરીટ લીસ્ટ જોંવા અહી કલીક કરો.

નોધઃ- જે જિલ્લાનું જે સંવર્ગનું પરિણામ જાહેર થયેલ હશે,તે જ જિલ્લાનું પ્રોવીઝનલ મેરીટ લીસ્ટ જોવા મળશે.