પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ


મુખપૃષ્ઠ | ઇ/સીટીઝન | ભરતી નિયમો

ભરતી નિયમો


ક્રમ સંવર્ગની યાદી /નામ ભરતી નિયમોખાતાકીય પરીક્ષા
નિયમો
પૂર્વસેવા તાલીમાંત
પરીક્ષા નિયમો
જોબચાર્ટ
અધિક મદદનીશ ઇજનેર (વર્ગ-૩)
સ્ટાફ નર્સ(વર્ગ-૩)
લેબોરેટરી ટેક્નિશિયન (વર્ગ-૩)
કમ્પાઉન્ડર (વર્ગ-૩)
હિસાબનીશ (વર્ગ-૩)
નાયબ હિસાબનીશ (વર્ગ-૩)
આંકડા મદદનીશ (વર્ગ-૩)
સંશોધન મદદનીશ (વર્ગ-૩)
મુખ્ય સેવિકા(વર્ગ-૩)
૧૦વિસ્તરણ અધિકારી (પંચાયત) (વર્ગ-૩)
૧૧વિસ્તરણ અધિકારી (ખેતી) (વર્ગ-૩)
૧૨વિસ્તરણ અધિકારી (સહકાર ) (વર્ગ-૩)
૧૩સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક જુનીયર ગ્રેડ (વર્ગ-૩)
૧૪ગ્રામ સેવક (વર્ગ-૩)
૧૫નાયબ ચીટનીશ (વર્ગ-૩)
૧૬ગ્રામ પંચાયત મંત્રી (વર્ગ-૩)
૧૭જુનીયર ક્લાર્ક (વર્ગ-૩)
૧૮ફિમેલ હેલ્થ વર્કર (વર્ગ-૩)
૧૯મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર (વર્ગ-૩)
૨૦તલુકા વિકાસ અધિકારી(વર્ગ - ૨)
૨૦પશુ ધન નિરીક્ષક ,વગૅ-૩
૨૧દિવ્યાંગ ઉમેદ્વારો માટે ના નિયમો
૨૨ગુજરાત પંચાયત સેવા વગીકરણ
અને ભરતી (સામાન્ય) નિયમો-૧૯૯૮
૨૩નાયબ ચીટનીશ (રાજય સેવા)