પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ


મુખપૃષ્ઠ | ઇ/સીટીઝન | ભરતી નિયમો

ભરતી નિયમો / ખાતાકીય પરીક્ષા / નિયમો પૂર્વસેવા તાલીમાંત પરીક્ષા નિયમો / જોબચાર્ટ


ક્રમ સંવર્ગની યાદી /નામ ભરતી નિયમોખાતાકીય પરીક્ષા
નિયમો
પૂર્વસેવા તાલીમાંત
પરીક્ષા નિયમો
જોબચાર્ટ
અધિક મદદનીશ ઇજનેર (વર્ગ-૩)


સ્ટાફ નર્સ(વર્ગ-૩)


લેબોરેટરી ટેક્નિશિયન (વર્ગ-૩)


કમ્પાઉન્ડર (વર્ગ-૩)


હિસાબનીશ (વર્ગ-૩)


નાયબ હિસાબનીશ (વર્ગ-૩)


આંકડા મદદનીશ (વર્ગ-૩)


સંશોધન મદદનીશ (વર્ગ-૩)


મુખ્ય સેવિકા(વર્ગ-૩)


૧૦વિસ્તરણ અધિકારી (પંચાયત) (વર્ગ-૩)

૧૧વિસ્તરણ અધિકારી (ખેતી) (વર્ગ-૩)

૧૨વિસ્તરણ અધિકારી (સહકાર ) (વર્ગ-૩)

૧૩સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક જુનીયર ગ્રેડ (વર્ગ-૩) -

૧૪ગ્રામ સેવક (વર્ગ-૩)
૧૫નાયબ ચીટનીશ (વર્ગ-૩)

૧૬ગ્રામ પંચાયત મંત્રી (વર્ગ-૩)
૧૭જુનીયર ક્લાર્ક (વર્ગ-૩)

૧૮ફિમેલ હેલ્થ વર્કર (વર્ગ-૩)


૧૯મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર (વર્ગ-૩)


૨૦તલુકા વિકાસ અધિકારી(વર્ગ - ૨)


૨૦પશુ ધન નિરીક્ષક ,વગૅ-૩


૨૧દિવ્યાંગ ઉમેદ્વારો માટે ના નિયમો


૨૨ગુજરાત પંચાયત સેવા વગીકરણ
અને ભરતી (સામાન્ય) નિયમો-૧૯૯૮૨૩નાયબ ચીટનીશ (રાજય સેવા)