પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ

પંચાયત વિભાગની શાખાઓની માહિતી

મુખપૃષ્ઠ શાખાઓની માહિતી

રજીસ્ટ્રીશાખાના વિષયો

  • ટપાલ સ્વીકારવાની કામગીરી
  • ટપાલ માર્કિગ અને ઇન્વર્ડ કરવાની કામગીરી
  • વિભાગની ટપાલો સેન્ટ્રલ રજીસ્ટ્રી મારફતે રવાનગી કામગીરી
  • કાર્ટ મેટર સ્વીકારી, ઇન્વર્ડ કરવાની કામગીરી
  • ખાનગી ટપાલ સ્વીકારી ઇન્વર્ડ કરવાની કામગીરી
  • વિભાગની પોસ્ટ મારફતે રવાનગી કામગીરી
  • ફેકિંગ મશીન, સર્વીસ સ્ટેમ્પ અંગે જમા કરવાની કામગીરી
  • કોમ્પ્યુટરમાં ઇન્વર્ડ ડેટા ઓપરેટરની કામગીરી
  • આર.ટી.આઇ.ની કામગીરી