પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ

સંપર્ક

મુખપૃષ્ઠ સંપર્ક

સંપર્ક

શ્રી અમરેન્દ્ર કુમાર રાકેશ, આઈ.એ.એસ

શ્રી અમરેન્દ્ર કુમાર રાકેશ​
આઈ.એ.એસ

હોદ્દો : અગ્ર સચિવશ્રી (પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ)
ફોન નંબર​ : ૨૩૨-૫૧૧૦૧
ફેક્ષ​ નંબર​ : ૨૩૨-૫૨૦૫૫
મોબાઇલ​ નંબર​ : -
ઇ-મેલ :secprh@gujarat.gov.in

પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ

સરનામુ : બ્લોક નં. ૮, ત્રીજો માળ, નવા સચિવાલય, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦, ગુજરાત

ફોન નંબર​ : ૨૩૨-૫૧૧૦૧

ઇ-મેલ : secprh@gujarat.gov.in

વેબસાઇટ : www.panchayat.gujarat.gov.in/panchayatvibhag

શ્રી એન. પી. ઠાકર, આઇ.એ.એસ.

શ્રી એન. પી. ઠાકર​
આઈ.એ.એસ

હોદ્દો : વિકાસ કમિશ્નરશ્રી (વિકાસ કમિશ્નરશ્રીની કચેરી)
ફોન નંબર​ : ૨૩૨-૫૪૦૬૮,૫૪૦૬૯
ફેક્ષ​ નંબર​ : ૨૩૨-૫૨૦૫૫
મોબાઇલ​ નંબર​ : -
ઇ-મેલ :commi-prh@gujarat.gov.in

વિકાસ કમિશ્નરશ્રીની કચેરી

સરનામુ : ડૉ. જીવરાજ મહેતા ભવન, બ્‍લોક નં. ૧૬/૨, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦, ગુજરાત

ફોન નંબર​ : ૨૩૨-૫૪૦૬૮,૫૪૦૬૯

ઇ-મેલ : commi-prh@gujarat.gov.in

વેબસાઇટ : www.panchayat.gujarat.gov.in/panchayatvibhag

શ્રીમતી મોના ખંધાર, આઇ.એ.એસ.

શ્રીમતી મોના ખંધાર​
આઇ.એ.એસ.

હોદ્દો : કમિશ્નર -વ- અગ્ર સચિવશ્રી (ગ્રામ વિકાસ)
ફોન નંબર​ : ૦૭૯-૨૩૨ ૩૫૭૯૬
ફેક્ષ​ નંબર​ : ૦૭૯-૨૩૨ ૫૯૭૨૯
મોબાઇલ​ નંબર​ :-
ઇ-મેલ :secrd@gujarat.gov.in

કમિશ્નર ગ્રામવિકાસની કચેરી

સરનામુ : ડૉ. જીવરાજ મહેતા ભવન, બ્‍લોક નં. ૧૬/૩, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦, ગુજરાત

ફોન નંબર​ : ૨૩૨-૫૯૭૨૯

ઇ-મેલ : commi-rd@gujarat.gov.in

વેબસાઇટ : www.ruraldev.gujarat.gov.in/