પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ
મુખપૃષ્ઠસંપર્ક

સેકશન અધિકારીશ્રીઓ

ક્રમઅધિકારીશ્રીઓનું નામહોદ્દોફોન નંબરઇ-મેઇલ
શ્રી જે. પી.પટેલસેકશન અધિકારી (હ) ૨૩૨-૫૧૧૨૮so-h-panchayat@gujarat.gov.in
શ્રી એચ. પી. બારોટ
(વધારાનો હવાલો)
નાયબ સેકશન અધિકારી (બ) ૨૩૨-૫૧૧૨૩so-b-panchayat@gujarat.gov.in
શ્રી એન. એસ​. પટ્ટણીસેકશન અધિકારી (ચ) ૨૩૨-૫૧૧૨૪so-ch-panchayat@gujarat.gov.in
શ્રી બી. એલ​. શાહ​સેકશન અધિકારી (ડ) ૨૩૨-૫૧૧૨૬so-d-panchayat@gujarat.gov.in
શ્રી વાય. યુ. બેલીમસેકશન અધિકારી (ક) ૨૩૨-૫૧૧૩૦so-k-panchayat@gujarat.gov.in
શ્રી એ. એલ. દેવડા
(વધારાનો હવાલો)
નાયબ સેકશન અધિકારી (ખ) ૨૩૨-૫૧૧૩૭ / ૫૨૦૯૧so-kh-panchayat@gujarat.gov.in
ખાલી જગ્યા સેકશન અધિકારી (આઈ. ટી. સેલ) ૨૩૨-૫૧૧૦૦so-it-prh@gujarat.gov.in
જી. વી. દરબારસેક્શન અધિકારી (લ) ૨૩૨-૫૧૧૩૬so-l-panchayat@gujarat.gov.in
શ્રી વી. વી. વર્ગીસ
(વધારાનો હ​વાલો)
સેકશન અધિકારી (ગ) ૨૩૨-૫૧૧૨૭so-g-panchayat@gujarat.gov.in
૧૦શ્રી ટી. બી. પટેલ​
(વધારાનો હવાલો)
સેકશન અધિકારી (પ) ૨૩૨-૫૧૧૩૫so-p-panchayat@gujarat.gov.in
૧૧ શ્રી જે. એમ​. પટેલ​સેકશન અધિકારી (મ) ૨૩૨-૫૧૧૩૩so-m-panchayat@gujarat.gov.in
૧૨શ્રી જે. પી. પટેલ
(વધારાનો હવાલો)
સેકશન અધિકારી (ન) ૨૩૨-૫૧૧૩૪so-n-panchayat@gujarat.gov.in
૧૩શ્રી એન. એચ. પટેલ
(વધારાનો હવાલો)
નાયબ સેકશન અધિકારી (જ) ૨૩૨-૫૧૧૨૯so-j-panchayat@gujarat.gov.in
૧૪શ્રી કૌશિક રાજદે
(વધારાનો હવાલો)
નાયબ સેક્શન અધિકારી (ઝ) ૨૩૨-૫૧૧૩૮so-z-panchayat@gujarat.gov.in
૧૫શ્રી વી. બી. પટેલ​
(વધારાનો હવાલો)
સેકશન અધિકારી (ત) ૨૩૨-૫૧૧૩૧so-t-panchayat@gujarat.gov.in
૧૬ શ્રી આર​. સી. પ્રજાપતિ
(વધારાનો હવાલો)
નાયબ સેકશન અધિકારી (ખ​-૧)૨૩૨-૫૧૧૫૭so-kh1-prh@gujarat.gov.in
૧૭કુ. એચ​. એ. રામાનુજ​સેકશન અધિકારી (ખ-ર) ૨૩૨-૫૪૫૫૧so-kh2-prh@gujarat.gov.in
૧૮શ્રી વી. વી. પટણીરજીસ્‍ટ્રી ઇન્‍ચાર્જ૨૩૨-૫૧૧૪૧ -
૧૯શ્રી રાજુ પટેલકેશ ઇન્‍ચાર્જ૨૩૨-૫૧૧૪૦cashincharge-prh@gujarat.gov.in
૨૦ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ, ગાંધીનગર-હેલ્પલાઇન નંબર
૨૩૨-૫૮૫૬૩
-