પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓ હિસાબી સામાન્ય શાખાશાખાની કામગીરી

હિસાબી શાખાની કામગીરી

  જિલ્લા સહાયક નિરીક્ષકશ્રી, અહેવાલ, મહેસાણા, વડોદરા, ગોધરા, અમદાવાદ, સુરત, ગાંધીનગર, વલસાડ, અમરેલી, રાજકોટ.
- ટપાલ માર્કિંગ- બાકી પેરા નિકાલ
- જિલ્લા કક્ષાએ કેમ્પ અંગેની કામગીરી
- જિલ્લા પંચાયતના હિસાબી અધિકારીશ્રીઓની મીટીંગની કામગીરી.
- જિલ્લા પંચાયતં ના બચત અતિખર્ચને લગતી તમામ કામગીરી જિલ્લા પંચાયત ના કોમ્પ્યુટરાઇઝેશનની કામગીરી ભુજ, કચ્છ અને ખેડા જિલ્લા સાથે પત્ર વ્યવહારની કામગીરી
  બઢતી/બદલી – પગાર બાંધણીની કામગીરી.
- ઉચ્ચત્તર પગાર ધોરણ નક્કી કરવા.
- કચેરીના પગાર ભથ્થાઓ અને પેશગીઓની કામગીરી
- કચેરી કર્મચારીઓના પેન્શન કેસ તૈયાર કરવા.
- કેશબુકની ચકાસણી- સુપરવાઇઝરીંગ
  માસિક ખર્ચના હિસાબો
- જીલ્લા/તાલુકા પંચાયતના વાર્ષિક હિસાબો.
- હિસાબોની ચકાસણી ખતવણી કામગીરી
- માસિક હિસાબો, વાર્ષિક હિસાબોનું એકત્રીકરણ
- અન્ય ટેબલને સીધી ન સ્પર્શતી બાબતનો પત્રવ્યવહાર.
- અત્રેની કચેરીની સર્વેદયની વધારાની કામગીરી, ભાવનગર, બનાસકાંઠા અને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા સાથે પત્ર વ્યવહાર તેમજ બાકી ઓડીટ પેરાને લગતી કામગીરી.
  પેન્શન, જી.પી.ફંડ, ગૃપ ઇન્સુરન્સ બાબતે અરજદારોના પત્રોનો નિકાલ કરવો.
- જિલ્લા સહાયક નિરીક્ષકશ્રી, ઓઢીટ અહેવાલ સાબરકાંઠા, ડાંગ, જામનગર.
- પેન્શન અંગેના ત્રિમાસિક પત્રકો તૈયાર કરવા.
- પેન્શન અંગેના હાઇકોર્ટ મેટરની કામગીરી
- પેન્શન અંગેના મા.મુખ્યમંત્રીશ્રી સંદર્ભની કામગીરી.
- નિવૃત થનાર કર્મચારીઓ/અધિકારીઓની માહિતી એક્ત્રીકરણ તથા કોમ્પ્યુટરાઇઝેશન વિગતો ડીપીપી કચેરીને પુરી પાડવી. ભરુચ અને જુનાગઢ જિલ્લા સાથે પત્ર વ્યવહાર તેમજ બાકી ઓડીટ પેરોની કામગીરી
  કેશ, કન્ટેજન્સી બીલો, ઉચ્ચક બીલો.
  પગારબીલ, ડીફરન્સ-બીલ, એ.જી.કચેરી સાથે ખર્ચનું મેળવણું, પી.એ.ઓ.સાથે ગ્રાન્ટ/ખર્ચનું મેળવણું, પી.એ.ઓ. સાથે ગ્રાન્ટ/ખર્ચ મેળવણું, વાઉચર બીલો મેળવવા તથા અન્ય કામગીરી.
  ટી.એ.બીલ, મેડીકલ બીલ જી.પી.એફ. એડવાન્સ બીલ અન્ય એડવાન્સ બીલ મંજુર કરાવવું અને બીલ બનાવવું એ.જી.સાથે મેલવણું.
- વર્ગ-૧-૨ ના અધિ,ની સેવાપોથી નિભાવવી, જીપીએફ. પાસબુક નિભાવવી અદ્યતન કરવી.
- નોક્યુ સર્ટીફિકેટ
  એચ.બી.એ./એમ.સી.એ.ફાઇલોની તમામ કામગીરી, હિસાબી શાખા, ઓડીટ શાખાની ટપાલ મેળવવી મોકલવી અને અન્ય અગત્યની કામગીરી.