પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓ ખાતાકીય તપાસ શાખા શાખાની કામગીરી

ખાતાકીય તપાસ શાખાની કામગીરી

  જીલ્લા તાલુકા પંચાયતોમાં ફરજ બજાવતા વર્ગ-૩ ના કર્મચારીઓ સામેની ખાતાકીય તપાસની કામગીરી.