પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓ સંયોજન અને પધ્‍ધતિ શાખાશાખાની કામગીરી

સંયોજન અને પધ્‍ધતિ શાખાની કામગીરી

કચેરી વહીવટને લગતી કામગીરી જેવી કે, કચેરીમાં ઉપયોગી વસ્‍તુઓની ખરીદી, સ્‍ટોર્સની કામગીરી જેવી કે, સ્‍ટેશનરી, ફોર્મ્‍સ સ્‍ટેશનરી અંગેના ઇન્‍ડેન્‍ટ તૈયાર કરવાની-સ્‍ટેશનરી મેળવવાની તથા કચેરીના વાહન તેમજ વાહનને લગતી તમામ કામગીરી, રીપેરીંગ સર્વિસ, વિમો તથા આનુષાંગિક કામગીરી. કચેરીના વાહનના પેટ્રોલના બીલોને ચુકવવા કરવાની કામગીરી. ટેલીફોન અંગેના તમામ પ્રકારના પત્રવ્‍યવહારની કામગીરી. વર્ગ-૪ પટાવાળાને ડ્રેસનું કાપડ તથા ગરમ કાપડ વિગેરે ખરીદવા તથા ફાળવવા અંગેની કામગીરી. ડ્રાઇવરના ડ્રેસને લગતી કામગીરી. ડેડસ્‍ટોક, જાહેર હરાજી વિગેરેને લગતી કામગીરી. શાખાના નિયંત્રણમાં રહેતા નાયબ ચીટનીશ, કલાર્ક, પટાવાળા, ડ્રાયવર તથા ટાઇપીસ્‍ટ ના પરચુરણ-મરજીયાત રજાઓ લગતી તથા રજા મંજુર કરવા અંગેના અભિપ્રાય અંગેની કામગીરી. વાહનના હિસ્‍ટ્રીશીટ રજીસ્‍ટર, પેટ્રોલ રજીસ્‍ટર, ડીસ્‍મેન્‍ટલ રજીસ્‍ટર નિભાવવાની કામગીરી. કચેરીના ટેબલ-ખુરશી વિગેરેને મરામત કરાવવા અંગેની કામગીરી. કચેરીમાં ખરીદેલ વસ્‍તુઓ માટે ખરીદી રજીસ્‍ટર નિભાવવાની કામગીરી. વિ.ક.શ્રી અને અ.વિ.ક.શ્રીની મુલાકાતે આવતા અધિકારી/પદાધિકારીની સરભરા માટે એડવાન્‍સ અંગેની કામગીરી. જિ.વિ.અ.શ્રીઓની મીટીગ અંગેની કામગીરી તથા કુદરતી આપત્તિ અંગેની નાગરિક અધિકાર પત્ર અંગેની કામગીરી તથા અધિકારીઓના દૈનિક સમાચાર પત્રોની ચુકવણી. 
ઉપર મુજબ-ટેલીગ્રામ બિલને લગતી તથા અધિકારીઓના દૈનિક સમાચાર પત્રોની ચુકવણી
ટપાલ માર્ક કરવી. ઓફિસને લગતી કામગીરીમાં નોંધ મુકવી. નાગરીક અધિકાર પત્ર-ડી.ડી.ઓ. મીટીંગ. શાખાની કામગીરી ઉપર નિરીક્ષણ કરવું.
માર્ક કરેલી ટપાલ નોંધણી કરવી. રેકર્ડ રૂમ, લાયબ્રેરી, નકલો કાઢી આપવી.(સર્ટી ફાઇડ) ખાનગી ટપાલ નોંધણી, હાઇકોર્ટની ટપાલ નોંધવી.
ઇન્‍વર્ડમાં આવેલ ટપાલ નોંધવી, બહારથી આવેલ ટપાલ લેવી, સરકારી ટપાલ લઇને અધિકારી સમક્ષ રજુ કરવી. અધિકારીશ્રી તરફથી સંયોજન શાખાને લગતી સોંપવામાં આવતી તમામ કામગીરી.
કચેરીમાંથી આવેલ ટપાલ આઉટવર્ડ કરવાની કામગીરી.
રજીટ્રીશાખામાં નોંધાયેલ જુના તથા નવા સચિવાલય, બ્‍યુરો, જિલ્‍લા પંચાયત, તકેદારી આયોગ વિગેરે સ્‍થાનિક ટપાલ પહોંચાડવાની કામગીરી કવરો તૈયાર કરી આર.પી.એ.ડી.અને પાર્સલ કવરો ઉપર સ્‍લીપો તથા પોસ્‍ટ ઓફીસ એડી.પહોંચાડવાની.
ચોકીદાર તરીકેની કામગીરી.
ફેકસ, ઝેરોક્ષ મશીન ઓપરેટ કરવાની કામગીરી.