પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓ તપાસણી શાખા શાખાની કામગીરી

તપાસણી શાખાની કામગીરી

નિરીક્ષણ અંગેનું સુપરવિઝન તથા સમીક્ષા
તાલુકા જીલ્‍લા પંચાયતોની તપાસણીની કામગીરી, પેરાનિકાલ, પત્રવ્‍યવહાર.
તપાસણી યુનિટ, રાજકોટ
નિયંત્રણ, દેખરેખ, સમીક્ષા 
નિરીક્ષણ અંગેનું સુપરવિઝનતથા સમીક્ષા
તાલુકા જીલ્‍લા પંચાયતની તપાસણીની કામગીરી તથા પેરા નિકાલ પત્રવ્‍યવહાર તેમજ તેને આનુષાંગિક કામગીરી.
 
આગળ જુઓ