પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓ ટાઇપ શાખા શાખાની કામગીરી

ટાઇપ શાખાની કામગીરી

  કચેરીમાંથી આવતા ટાઇપપત્રોની દરેક ટાઇપીસ્‍ટોને વહેંચણી કરવી.ટાઇપની કામગીરી કરવી. તેમજ શાખાધિકારીશ્રીની સુચનાઓ મુજબ તાત્કાલિક ટાઇપની કામગીરી સમયસર પુર્ણ કરી પહોંચાડવી.
  કોમ્‍પ્‍યુટર ટાઇપીંગની કામગીરી માટે કોમ્‍પ્‍યુટર શાખામાં.
  ટાઇપીંગની કામગીરી સર્વોદય શાખામાં
  ટાઇપીંગની કામગીરી.
  અંગ્રેજી ટાઇપ તથા કોમ્‍પ્‍યુટર ની કામગીરી.