પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ

સરકારી ઠરાવો

મુખપૃષ્ઠ | ઇ/સીટીઝન | સરકારી ઠરાવો | ત​​​ - શાખાને લગતા ઠરાવો

ત​​​ - શાખાને લગતા ઠરાવો


તારીખ ઠરાવ નં.વિગતડાઉનલોડ
માટે
૨૭/૦૪/૨૦૧૭એફ​એફસી-૧૦૨૦૧૫-૩૯૦૪૫૪-ત​પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓનાં નાણાંકીય આવકનાં સાધનો સંગીન બનાવ​વા ૧૪માં નાણાપંચની ભલામણો અન્વયે સહાયક અનુદાન આપ​વા અને તે અનુદાનના વપરાશ બાબત​.
૨૧/૦૨/૨૦૧૭એફ​એફસી-૧૦૨૦૧૫-૩૯૦૪૫૪-ત​પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓનાં નાણાંકીય આવકનાં સાધનો સંગીન બનાવ​વા ૧૪માં નાણાપંચની ભલામણો અન્વયે સહાયક અનુદાન આપ​વા અને તે અનુદાનના વપરાશ બાબત​.
૦૨/૦૯/૨૦૧૬એફ​એફસી-૧૦૨૦૧૫-૩૯૦૪૫૪-ત​પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓનાં નાણાંકીય આવકનાં સાધનો સંગીન બનાવ​વા ૧૪માં નાણાપંચની ભલામણો અન્વયે સહાયક અનુદાન આપ​વા અને તે અનુદાનના વપરાશ બાબત​.
૦૪/૦૬/૨૦૧૬એફ​એફસી-૧૦૨૦૧૬-૨૮૪૭૭૪-ત​પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓનાં નાણાંકીય આવકનાં સાધનો સંગીન બનાવ​વા ૧૪માં નાણાપંચની ભલામણો અન્વયે સહાયક અનુદાન આપ​વા અને તે અનુદાનના વપરાશ બાબત​.
૩૦/૧૨/૨૦૧૫એફ​એફસી-૧૦૨૦૧૫-૩૯૦૪૫૪-ત​પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓનાં નાણાંકીય આવકનાં સાધનો સંગીન બનાવ​વા ૧૪માં નાણાપંચની ભલામણો અન્વયે સહાયક અનુદાન આપ​વા અને તે અનુદાનના વપરાશ બાબત​.
૨૮/‌૦૮/૨૦૧૫એફ​એફસી-૧૦૨૦૧૫-૩૯૦૪૫૪-ત​પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓના નાણાંકીય આવકના સાધનો સંગીન બનાવ​વા ૧૪મા નાણાંપંચની ભલામણો અન્વયે સહાય અનુદાન આપ​વા બાબત
૧૦/૦૮/૨૦૧૦ટીએચએફસી-૧૦૨૦૧૦-૮૭૬-બપંચાયતી રાજ સંસ્થાઓના નાંણાકીય આવકના સાધનો સંગીન બનાવવા ૧૩ મા નાંણાપંચની ભલામણો અન્વયે સહાયક અનુદાન આપવા બાબત.