પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ

પંચાયત વિભાગની શાખાઓની માહિતી

મુખપૃષ્ઠ શાખાઓની માહિતી

ત-શાખાના વિષયો

 • ૧૪ મા નાણાપંચ (ગ)
 • ૧૩ મું નાણાપંચ (ગ)
 • ત્રીજુ નાણાપંચ(ગ)
 • * ગ્રામ, ગૃહ નિર્માણ બોર્ડને લગતી સઘળી કામગીરી
 • નાણા વિભાગને લગતી કામગીરી
 • સચિવશ્રીની અઠવાડીક બેઠકની કામગીરી
 • માન.મંત્રીશ્રી તરફથી આવતા તમામ પત્રોની માહિતી એકત્ર કરીને મોકલવાની કામગીરી
 • તથા બેઠકની કામગીરી
 • વિ.ક.શ્રીની મહેકમને લગતી સઘળી કામગીરી (ડ)
 • મા.મુખ્યમંત્રીશ્રી તરફથી મળતા તમામ પત્રોની કામગીરી
 • લોકસંવાદ સેતુની માહિતી એકત્રીત કરવાની
 • MLA/MP ની માહિતી દરેક શાખાઓ પાસેથી એકત્ર કરી તારીખ ૧ થી ૧૦ સુધીમાં GAD ને મોકલી આપવાની કામગીરી
 • માન.મંત્રીશ્રી તરફથી મોકલવામાં આવતા પત્રક ૧,૨,૩ ની માહિતી તા ૧ થી ૫ સુધી મા.મંત્રીશ્રીના કાર્યાલયને મોકલી આપવાની કામગીરી
 • ગરીબી દુર કરવા અંગેની વ્યૂહરચના તથા સૂચનો કરવા માટે ટાસ્ક ફોર્સની રચના કરવા બાબત.

નોંધ:-
*(૧) તા.૮/૫/૧૭ નાં કાર્યાલય આદેશ ક્રમાંક મકમ-૧૦૨૦૦૯-૨૦૦-હ(પાર્ટ-૧) થી ક્રમ-૪ ની વિગતો ઉમેરેલ છે.