પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ

ઉપ સચિવશ્રીઓ

મુખપૃષ્ઠ ઉપ સચિવ /પીએ/પીએસ વ્યક્તિગત સ્ટાફ

ઉપ સચિવશ્રીઓ

શ્રી બી.વી.ડામોર

શ્રી બી. વી. ડામોર

હોદ્દો : ઉપસચિવશ્રી (ગૃ.નિ-મહેકમ​)
શાખા : લ​, ક​, હ​, રોકડ​, રજીસ્ટ્રી, આઇટી
ફોન નંબર :૦૭૯-૨૩૨-૫૧૧૨૧
ઇ-મેલ : us3-panchayat@gujarat.gov.in, us-est-prh-gujarat.gov.in

શ્રી બી. આર​. પરમાર​

શ્રી બી. આર​. પરમાર​

હોદ્દો : ઉપસચિવશ્રી (બજેટ​)
શાખા : બજેટ​, પી
ફોન નંબર :૦૭૯-૨૩૨-૫૧૧૨૦
ઇ-મેલ : us-bud-prh@gujarat.gov.in

કુ. કે. વી. પટેલ

કુ. કે. વી. પટેલ

હોદ્દો : ઉપસચિવશ્રી (સંકલન)
શાખા : સંકલન
ફોન નંબર :૦૭૯-૨૩૨-૫૧૧૧૭
ઇ-મેલ :us-coordi-prh@gujarat.gov.in

શ્રી આર. સી. સથવારા

શ્રી આર. સી. સથવારા

હોદ્દો : ઉપસચિવશ્રી (સેવા)
શાખા : ચ​, જ​, ઝ​, ગ​
ફોન નંબર : ૦૭૯-૨૩૨-૫૧૧૧૮
ઇ-મેલ : us-1-panchayat@gujarat.gov.in

શ્રી આર. જે. ખરાડી

શ્રી આર. જે. ખરાડી

હોદ્દો : ઉપસચિવ (ગ્રામવિકાસ)
શાખા : ખ૧, ખ૨
ફોન નંબર :૦૭૯-૨૩૨-૫૧૧૫૦
ઇ-મેલ : us-rural@gujarat.gov.in

શ્રી એમ. જી. બંધિયા

શ્રી એમ. જી. બંધિયા

હોદ્દો : ઉપસચિવશ્રી (પંચાયત​)
શાખા : ખ​, ડ​
ફોન નંબર :૦૭૯-૨૩૨-૫૨૦૬૯
ઇ-મેલ : us-prh@gujarat.gov.in

શ્રી બી.બી.રાઠોડ

શ્રી બી. બી. રાઠોડ

હોદ્દો : ઉપસચિવશ્રી (તપાસ)
શાખા : ન​, મ​
ફોન નંબર :૦૭૯-૨૩૨-૫૧૧૧૯
ઇ-મેલ : us2-panchayat@gujarat.gov.in