પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ


મુખપૃષ્ઠપંચાયતી રાજ

પંચાયતી રાજ

૧. ગ્રામ પંચાયત
  ધર વપરાશ અને ઢોર માટે પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા
  ગામમાં રસ્તાની સફાઇ
  સરકારી મિલ્કતની જાળવણી
  ગામમાં આરોગ્ય વિષયક જાળવણી
  ગામમાં દીવાબત્તી વ્યવસ્થા
  ગામમાં પ્રાથમિક શિક્ષણ સહિત શિક્ષણ ફેલાવો વિગેરે
  ગ્રામ્ય વિકાસનું આયોજન.
  ગામમાં સીમના પાકની સંભાળ રાખવા બાબત.
  ખેતીવાડી સુધારણા આયોજન
૨. તાલુકા પંચાયત
  તાલુકામાં સ્વાસ્થ્ય અને આરોગ્ય વિષયક સેવાઓ પૂરી પાડવા રોગચાળો
  નિયંત્રણની કામગીરી
  ગ્રામ્ય માર્ગો બનાવવા તથા નિભાવણી
  પ્રાથમિક શાળાઓની સ્થાપના અને સંચાલન
 
પાછળ જુઓ આગળ જુઓ