પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપ્રસ્તાવના

પ્રસ્તાવના

પંચાયત, ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ પોતાને ફાળવેલ વિષયોને લગતી બાબતો અંગે નીતિ વિષયક નિર્ણયો લે છે તે ઉપરાંત એના અમલ પર દેખરેખ રાખે છે , અને માર્ગદર્શન અને હુકમો ના સ્વરુપે આદેશો બહાર પાડે છે. આ રીતે પંચાયત, ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ નિયંત્રણની કામગીરી કરે છે. પંચાયત, ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગનું આ ૨૬ (છવ્વીેસ)મું કામગીરી અંદાજપત્ર છે.

પંચાયત ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ અગ્ર સચિવશ્રીના નિયંત્રણ હેઠળની કામગીરી છે. આ વિભાગમાં તા.૧૪-૦૭-૨૦૧૨ ના રોજની સ્થિતીએ મંજુર થયેલ અધિકારીઓ/કર્મચારીઓની વિગત નીચે પ્રમાણે છે.

રાજય પત્રિત અધિકારીઓ
ક્રમઅધિકારી/કર્મચારીવિગત
અધિક મુખ્‍ય સચિવશ્રી (પંચાયત)
કમિશ્નરશ્રી-વ- અગ્ર સચિવશ્રી ( ગ્રામ વિકાસ)
અધિક સચિવ
સંયુક્ત સચિવ
નાયબ સચિવ
ઉપસચિવ
સેકશન અધિકારી૨૦
બિન રાજય પત્રિત અધિકારીઓ
ક્રમઅધિકારી/કર્મચારીવિગત
નાયબ સેકશન અધિકારી૬૨
કારકુન
લધુલિપિક ગ્રેડ ૧(અંગ્રેજી)
લધુલિપિક ગ્રેડ ૧(ગુજરાતી)
લધુલિપિક ગ્રેડ ૨
ઓફીસ આસીસ્ટંટ૧૭
ગુજરાતી ટાઇપીસ્ટ
ડ્રાઇવર
નાયક/પટાવાળા/હમાલ૨૪
-કુલઃ૧૫૬
પંચાયત ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગનુ વહીવટી માળખુ પરિશિષ્ટ-૧ મુજબ છે.

પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગના વહીવટી અંકુશ હેઠળ નીચે દર્શાવેલ ખાતાના વડાઓ કામ કરે છે.


વિકાસ કમિશ્નરશ્રી, ગાંધીનગર.

ગ્રામ વિકાસ કમિશ્નર -વ-સચિવશ્રી, ગાંધીનગર.

સચિવશ્રી, ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ, અમદાવાદ.

નિયામકશ્રી, ગ્રામ વિકાસ અને પંચાયતી રાજ , જૂનાગઢ.
આ ઉપરાંત નીચે મુજબના નિગમ અને વૈધાનિક સંસ્થા આ વિભાગની પ્રવૃતિઓના વિકાસમાં મદદ કરવા વિભાગના વહીવટી નિયંત્રણ હેઠળ કામ કરે છે.

પાછળ જુઓઆગળ જુઓ