પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ


મુખપૃષ્ઠવિભાગ વિષેવહિવટી માળખુંવિકાસ કમિશ્નર કચેરીનું માળખું

વિકાસ કમિશ્નર કચેરીનું માળખું


વહિવટી માળખુ
વહિવટી માળખુ