પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ
મુખપૃષ્ઠજિલ્લાઓ

વહિવટી માળખું

પંચાયત ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગનું માળખું
પંચાયત ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગનું માળખું
વિકાસ કમિશ્નર કચેરીનું માળખું
વિકાસ કમિશ્નર કચેરીનું માળખું
ગ્રામ વિકાસ પ્રભ।ગનું માળખું
ગ્રામ વિકાસ પ્રભ।ગનું માળખું