પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ

સમરસ ગ્રામ યોજના

મુખપૃષ્ઠયોજનાઓસમરસ ગ્રામ યોજના પ્રગતિ અહેવાલ

પ્રગતિ અહેવાલ

સમરસ ગ્રામ પંચાયતોને આપવામાં આવેલ અનુદાનની વિગતો.
વર્ષચુટણી યોજયેલ
ગ્રા.પં. ની સંખ્યા
સમરસ ગ્રામ
પંચાયત
તે પૈકી મહિલા
સમરસ
અનુદાનની રકમ
રૂ. (લાખમાં)
સને : ૨૦૦૧-૦૨૧૦૪૬૭૨૮૫૭૧૭૧૭૩૫.૫
સને : ૨૦૦૨-૦૩૧૬૮૦૬૨૧૩૮૦.૬
સને : ૨૦૦૩-૦૪૧૫૮૬૪૨૩૨૫૬.૬
સને : ૨૦૦૪-૦૫૬૮૧૪૮.૪
સને : ૨૦૦૬-૦૭૧૦૩૫૫૨૮૬૪૧૩૩૨૬૬.૮૨
સને : ૨૦૦૭-૦૮૨૦૦૪૭૧૪૬૪૧.૮૭
સને : ૨૦૦૮-૦૯૧૪૨૯૪૩૨૨૩૯.૨૫
સને : ૨૦૦૯-૧૦૭૦૨૧૯૯૨૨૮.૮૧
સને : ૨૦૧૦-૧૧૧૨૪૧૨૮.૧૨
સને : ૨૦૧૧-૧૨૧૦૪૦૫૨૧૨૩૨૫૦૫૫૬૨.૨૫
સને : ૨૦૧૨-૧૩૧૭૨૮૪૨૨૭૧૧૦૯૮.૭૫
સને : ૨૦૧૩-૧૪૧૪૨૭૩૨૨૩૯૧૨૮૩.૧૯
સને : ૨૦૧૬-૧૭૧૦૨૭૯૧૩૮૪૧૬૩૭૬૫.૭૫
સને : ૨૦૧૭-૧૮૩૩૬૪૭૩૫૭૪૭૫૨૯.૮૮
કુલ૫૫૪૯૪૧૩૨૩૪૬૩૮૨૩૧૨૫.૭૯