પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ


મુખપૃષ્ઠયોજનાઓસમરસ ગ્રામ યોજના

સમરસ ગ્રામ યોજના

૫રિવર્તનનો ૫વન
પરિવર્તનનો પવન ફુંકાય અને પંચાયતમાં પગ મૂકતાં જ આપણે હરખાઇ ઉઠીએ આપણાં તન-મન પ્રફુલ્લિત થઇ જાય એવા પ્રતિનિધિઓ જોવા મળે એવું વાતાવરણ સર્જાય. પાંચ વર્ષ માટે ગામની વિકાસ પ્રવૃત્તિને નવો ઓપ આપે એવા નિષ્‍ઠાવાન, કર્મઠ, નમ્ર, વિવેકી, ગતિશીલ, સૌને સાથે રાખીને ચાલવાવાળા સરપંચને જોવા, અનુભવવાની, ગુજરાતના ૨૬ જિલ્લાઓના ગામલોકોની આતુરતાનો અંત સંભવે છે.  
પાછળ જુઓ આગળ જુઓ