પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ


મુખપૃષ્ઠયોજનાઓસરદાર આવાસ યોજના

સરદાર આવાસ યોજના-૧

કાર્ય અને હેતુ

  • ગુજરાત ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ગરીબીરેખા નીચે જીવન જીવતાં જમીન વિહોણા ખેત-મજૂરો તથા ગ્રામ્ય કારીગરો માટે રાજ્ય સરકારની ઘરથાળના મફત પ્લોટની યોજના સને ૧૯૭૨ થી અમલમાં છે. સને ૧૯૭૬ માં આવા ફાળવેલ પ્લોટો પર મકાન બાંધવા માટેની સહાય યોજના અમલમાં આવી. “મફત પ્લોટ મફત ઘર” એ સૂત્રને સાકાર કરતી સરદાર આવાસ યોજના વર્ષ ૧૯૯૭ થી અમલમાં આવી.
  • શરૂઆતમાં રૂ.૨૦૦૦૦/- ની સહાય આપવાની જોગવાઇ કરવામાં આવી હતી. વર્ષ ૨૦૧૦ થી આ યોજના હેઠળ રૂ.૪૫૦૦૦/- ની સહાય ત્રણ હપ્તામાં આપવાની જોગવાઇ કરવામાં આવી છે. જે મુજબ પ્રથમ હપ્તો એડવાન્સ ૨૧૦૦૦/- બીજો હપ્તો લીંટલ લેવલે ૧૫૦૦૦/- અને ત્રીજો હપ્તો બાંધકામ પૂર્ણ થયે ૯૦૦૦/- આપવાની જોગવાઇ છે.
  • રાજ્યમાં ૧૭ થી ૨૦ ની બી.પી.એલ સ્કોર ધરાવતા મોટાભાગના ઘરવિહોણા લાભાર્થીઓને આવરી લેવાતા વર્ષ ૨૦૧૩ માં કાચા આવાસ ધરાવતાં પાત્ર કુટુંબોને આવરી લઇને ૪,૨૯,૯૦૦ આવાસો મંજુર કરવામાં આવેલ હતા.
  • ત્યારબાદ ૦૮/૦૮/૨૦૧૩ ના પંચાયત વિભાગના ઠરાવથી ૧૭-૨૦ સુધીનો સ્કોર ધરાવતા બી.પી.એલ કુટુંબોને ઇંદિરા આવાસ યોજના હેઠળ આવરી લેવાની જોગવાઇ કરવામાં આવી છે.
  • આ યોજના હેઠળ પ્લોટ વિહોણા પાત્ર કુટુંબોને મફત પ્લોટ ફાળવવાની જોગવાઇ કરવામાં આવી છે. જેથી લાભાર્થી કુટુંબ સરકારી સહાયથી પોતાનુ મકાન બનાવી શકે.
  • ઉપરાંત પ્લોટ ફાળવણી માટે “જમીન સંપાદન”, કરવા તેમજ “પ્લોટ વિકાસ”, “માળખાકીય સુવિધાઓ” જેવી કે, પીવાનુ પાણી, ગટર વ્યવસ્થા, આંતરિક રસ્તા, વિજળીકરણ જેવી સુવિધા માટે પણ જોગવાઇ કરવામાં આવેલ છે. જેથી મફત પ્લોટ વિસ્તારના લાભાર્થીઓને ખૂટતી સગવડો પ્રાપ્ત થઇ શકે.

અત્યાર સુધીમાં આ યોજના હેઠળ અપાયેલ લાભની વિગતો નીચે મુજબ છે.

ક્રમવર્ષસિધ્ધિ
૧૯૯૭-૧૯૯૮૯૬૧૧
૧૯૯૮-૧૯૯૯૩૨૬૯૪
૧૯૯૯-૨૦૦૦૧૪૨૫૦
૨૦૦૦-૨૦૦૧૩૪૯૮૨
૨૦૦૧-૨૦૦૨૩૬૪૩૯
૨૦૦૨-૨૦૦૩૩૭૩૨૪
૨૦૦૩-૨૦૦૪૧૦૫૩૦
૨૦૦૪-૨૦૦૫૩૦૫૦૩
૨૦૦૫-૨૦૦૬૩૬૩૪૭
૧૦૨૦૦૬-૨૦૦૭૨૨૩૦૨
૧૧૨૦૦૭-૨૦૦૮૨૧૯૭૬
૧૨૨૦૦૮-૨૦૦૯૨૬૩૧૧
૧૩૨૦૦૯-૨૦૧૦૩૩૬૯૭
૧૪૨૦૧૦-૨૦૧૧
૬૫૭૯૨
૧૫૨૦૧૧-૨૦૧૨
૨૪૪૯૮
૧૬૨૦૧૨-૨૦૧૩ ૯૧૯૦૮
૨૦૧૩-૧૪ ૧૯૯૯૩૪
૧૭૨૦૧૪-૨૦૧૫
૧૧૫૬૧૦
૧૮૨૦૧૫-૨૦૧૬
૪૧૨૨૪
૧૯૨૦૧૬-૨૦૧૭૪૭૦૧
૨૦૨૦૧૭-૨૦૧૮૧૧૬૦
૨૧૨૦૧૮-૨૦૧૯૮૯૫
કૂલ
૮૯૩૦૮૦

મફત પ્લોટ ફાળવવાની યોજના હેઠળ વર્ષવાર ફાળવેલ પ્લોટની વિગત

ક્રમવર્ષફાળવેલ પ્લોટ
૧૯૭૨-૭૪૨૦૪૧૯૯
૧૯૭૪-૭૭૧૧૫૪૧૩
૧૯૭૭-૭૮૫૪૧૧૭
૧૯૭૮-૭૯૨૬૮૪૧
૧૯૭૯-૮૦૬૫૬૫
૧૯૮૦-૮૧૩૪૨૨૧
૧૯૮૧-૮૨૧૦૫૧૧૫
૧૯૮૨-૮૩૧૨૬૬૫૮
૧૯૮૩-૮૪૧૧૦૭૫૦
૧૦૧૯૮૪-૮૫૬૫૧૧૮
૧૧૧૯૮૫-૮૬૩૧૧૯૮
૧૨૧૯૮૬-૮૭૪૨૩૦૨
૧૩૧૯૮૭-૮૮૪૬૫૩૬
૧૪૧૯૮૮-૮૯૪૩૪૧૯
૧૫૧૯૮૯-૯૦૫૩૩૧૦
૧૬૧૯૯૦-૯૧૪૧૫૨૩
૧૭૧૯૯૧-૯૨૪૧૨૮૩
૧૮૧૯૯૨-૯૩૩૭૧૮૪
૧૯૧૯૯૩-૯૪૩૫૦૯૨
૨૦૧૯૯૪-૯૫૩૦૫૩૫
૨૧૧૯૯૫-૯૬૨૮૬૪૨
૨૨૧૯૯૬-૯૭૨૨૩૨૫
૨૩૧૯૯૭-૯૮૨૧૦૮૯
૨૪૧૯૯૮-૯૯૫૩૦૮
૨૫૧૯૯૯-૨૦૦૦૩૭૨૧
૨૬૨૦૦૦-૨૦૦૧૧૬૮૩૮
૨૭૨૦૦૧-૨૦૦૨૧૩૦૬૧
૨૮૨૦૦૨-૨૦૦૩૧૩૩૨૯
૨૯૨૦૦૩-૨૦૦૪૧૧૫૫૭
૩૦૨૦૦૪-૨૦૦૫૧૧૧૬૫
૩૧૨૦૦૫-૨૦૦૬૧૫૮૦૬
૩૨૨૦૦૬-૨૦૦૭૨૩૯૨૩
૩૩૨૦૦૭-૨૦૦૮૨૯૫૭૩
૩૪૨૦૦૮-૨૦૦૯૪૫૫૬૧
૩૫૨૦૦૯-૨૦૧૦૧૩૫૬૨૩
૩૬૨૦૧૦-૨૦૧૧૧૪૨૬૭
૩૭૨૦૧૧-૨૦૧૨૪૭૨૦
૩૮૨૦૧૨-૨૦૧૩૧૧૫૭૪
૩૯૨૦૧૩-૨૦૧૪૫૩૭૦
૪૦૨૦૧૪-૨૦૧૫૨૧૬૬
૪૧૨૦૧૫-૨૦૧૬૧૦૬૮
૪૨૨૦૧૬-૨૦૧૭૧૫૪૧
૪૩૨૦૧૭-૨૦૧૮ ૪૬૭૨
૪૪૨૦૧૮-૨૦૧૯ ૧૭૧૫

કુલ૧૬૯૫૯૯૩

સરદાર આવાસ યોજના-૨

(બી.પી.એલ સિવાયના કાચા આવાસ ધરાવતા કુટુંબોને સહાય)

  • રાજ્યમાં સરદાર આવાસ યોજના-૧ હેઠળ ઘર વિહોણા અને કાચા આવાસ ધરાવતાં મોટા ભાગના બી.પી.એલ કુટુંબોને આવરી લેવામાં આવતાં બી.પી.એલ સિવાયના કાચા આવાસ ધરાવતા કુટુંબોને મકાન સહાય આપવા સરદાર આવાસ યોજના-૨ તરીકે પંચાયત વિભાગના તા-૧૮/૦૨/૨૦૧૪ ના ઠરાવથી અમલમાં મૂકવામાં આવેલ છે.
  • આ યોજના હેઠળ યુનિટ કોસ્ટ ૧ લાખ સામે રાજ્ય સરકાર દ્વારા રૂ.૪૦૦૦૦/- ની સહાય આપવામાં આવે છે. જેમાં પ્રથમ હપ્તો મંજુરીના હુકમ સાથે રૂ૧૦૦૦૦/- બીજો હપ્તો લીંટલ લેવલે (ટોઇલેટ સાથે) રૂ.૨૦૦૦૦/- અને ત્રીજો હપ્તો બાંધકામ પૂર્ણ થયે રૂ.૧૦૦૦૦/- આપવાની જોગવાઇ છે.

ક્રમવર્ષસિધ્ધિ
૨૦૧૪-૨૦૧૫૩૨૯૨
૨૦૧૫-૨૦૧૬૧૧૨૨૨૯
૨૦૧૬-૨૦૧૭૧૧૫૪૩૩
૨૦૧૭-૨૦૧૮ ૩૮૭૯૬
૨૦૧૮-૨૦૧૯ ૩૨૯૬૫
કૂલ
૩૦૨૭૧૫